November 3, 2015

Comitetul Reprezentativ al Parintilor Gradinitei

Comitetul reprezentativ al parinţilor din Gradiniţa cu Program Prelungit nr. 22 Braşov

                            AN ȘCOLAR 2022- 2023

 1. Chircan M..
 2. Blaj G..
 3. Munteanu l.
 4. Diaconu P.
 5. Cheptine R.
 6. Raduca A..
 7. Cotfas A.
 8. Botezatu B..
 9. Racu R.
 10. Angheluță A.
 11. Leonte A.
 12. Cloșcă A.
 13. Hatără A.    

  ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI A GRĂDINIȚEI NR. 22 

 În calitate de membri fondatori ai asociatiei “COMITETUL DE PARINTI –Gradinita nr.22 Brasov”, am hotarat constituirea acestei asociatii ,in conformitate cu prevederea Ordonantei de Guvern nr.26/31.01.2000Decretul Lege 8/31.12.1989 si a altor acte normative incidente, in vigoare.Documentul poate fi vazut aici ->

Sau pe capitole mai jos pe aceasta pagina ACP_PDF 2_file_document

Capitolul I – Dispozitii generale

Art.1 Denumirea asociatiei este “COMITETUL DE PARINTI –Gradinita nr.22 Brasov” , conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 80442 din data de 27.01.2010 emise de Ministerul Justitiei.

  Art.2 Asociatia “COMITETUL DE PARINTI –Gradinita nr.22 Brasov”este constituita prin libera vointa a membrilor fondatori, este persoana juridical apolitical romana, non- guvernamentala si non-profit.

  Art.3 Asociatia isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile prezentului statut si ale Ordonantei Guvernului cu prevederile prezentului statut si ale Ordonantei Guvernuluinr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,cu modificarile ulterioare.

  Art.4 Sediul Asociatiei “COMITETUL DE PARINTI –Gradinita nr.22 Brasov” este in Brasov ,str. B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 16A , judetul Brasov.Sediul va putea fi schimbat in caz de nevoie prin Hotararea Consiliului de Conducere.

  Art.5 Asociatia “COMITETUL DE PARINTI –Gradinita nr.22 Brasov” se constituie pe durata de timp nedeterminata.

  Art.6 Asociatia va avea stampila si sigla propie si va putea elibera carnete membrilor sai.

Capitolul II – Scopul si obiectivele asociatiei

Art.7 Asociatia are ca scop :

-eficientizarea procesului instructive educativ;

  Art.8 In realizarea scopului propus, asociatia isi stabileste urmatoarele obiective:

-organizarea unor societati si cercuri profesionale

 1. de a sustine unitatea de invatamant si activitatea de consiliere si orintare socioprofesionala a copiilor;
 2. propune masuri pentru imbunatatirea activitatii copiilor;
 3. propune unitatiilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculum la decizia gradinitei;
 4. identifica surse de finatare extrabugetare si propune consiliului de administratie al unitatii,la nivelul caruia se constituie,modul de folosire al acesora;
 5. sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea festivitatiilor anuale;
 6. sustine conducerea unitatii in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii, pe teme educationale;
 7. conlucreaza cu comisiile de ocrotire a minoritatilor si organele de autoritate tutelare sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens ,in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
 8. sprijina conducerea unitatii de invatamant in incredintatrea si modernizarea bazei materiale;
 • alte activitati prevazute de lege ,potrivit scopului asociatiei.

Principiile de functionare ale asociatiei sunt :

 1. non-partizanatul politic: asociatia nu va promova nici un fel de ideologie politica,partid,candidat,formatiune politica sau coalitie a acestora in activitatile sale;
 2. asociatia este autonopma si poate initia programe,asigurand finantarea acestora in limitele disponibilului de la bugetul propiu;
 3. activitatiile din cadrul asociatiei desfasurate de membrii ei sunt pe baza de voluntariat;

Capitolul III – Patrimoniul Asociatiei

Art.8. La constituire , asociatia are un patrimoniu initial de 600 lei,aport ce este constituit prin deposit bancar,in contul asociatiei,suma relizata din depunerile effectuate de catre membrii fondatori.

  Art.9. Partimoniul asociatiei va fi dezvoltat prin:

-cotizatiile membrilor

-donatii in lei si valuta,

-sponsorizari, donatii in bunuri mobile sau immobile de la persoanelee fizice sau juridice din tara sau strainatate,mijloace banesti,titluri de valoare, provenite din cotizatii,legate subventii,

-dobanzi bancare

-alte venituri in conditiile legii.

Bunurile mentionate mai sus , ce sunt obtinute de asociatie , vor fi administrate de  aceste pe intreaga perioada a existentei lor. Consiliul de conducere este responsabil de buna administretie a intregului partimoniu al Asociatiei.

Venitul principal al Asociatiei il constituie cotizatia membrilor asociatiei, stabilita la suma de 30 RON , ce se strange pina in luna decembrie a anului curent,iar valoarea acestuia este reactualizata anual de catre Adunarea Generala a Asociatiilor.

Toate fondurile provenite din cotizatii se constituie venit al Asociatiei.Aosiatia are dreptul sa cheltuie aceste fonduri pentru derularea activitatiilor si programelor  stabilite,plata serviciilor sau achizitionarea bunurilor ce sunt legate de activitatea Asociatiei.

Intreg patrimonial ,inclusive veniturile realizate , vor fi administrate de consiliul director ales de Adunarea Generala si va fi utilizat numai in vederea realizarii scolupui pentru care se constituie prezenta asociatie.

Capitolul IV – Organizarea si modul de functionare

Art.10. Organele de conducere ale asociatiei sunt:

adunarea generala;

consiliul director;

  Art.11. Adunarea generala este formata din totalitatea membrilor asociatiei, intrunundu-se cel putin o data pe an si oro de cate ori se va cere in scris si motivate consiliului director de catre cel putin 1/4 din numarul asociatilor.

      Convocarea se va face de catre consiliul director si va terbui sa cuprinda data convocarii, ordinea de zi si locul de desfasurare  cu cel putin trei zile libere, inainte de data convocarii.

  Art.12. Toti membrii asociatiei au drept de vot egal.

      Deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor asociatiei.In cazul in care nu s-a intrunit quorumul, la a doua convocare se va putea decide cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Deciziile cu privire la dizolvarea asociatiei, modificarea statutului si excluderea membrilor se iau conform O. G. nr. 26/2000.

  Art.13. Atributiile adumarii generale:

-stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

-modificarea actului constitutive si a statutlui;

-dizolvarea si lichidarea asociatiei,precum  si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

-numeste membrii de onoare ai asociatiei;

-aproba si modifica statutul;

-aproba planul de activitate;

-alege si revoca Consiliul Director si cenzorul;

-hotaraste in orice alte problem ale organizarii si conducerii asociatiei de natura sa asigure bunul mers al procesului constructiv educative.

Adunarea generala se considera statutar constituita prin prezenta a 3/5 din membrii sai cu drept se vot si ia hoatararile cu majoritatea simpla de vot.

Adunarea generala are drept de control permanent asupra consiliului director si cenzorului.

  Art.14. Consiliul Director este ales de adunarea generala si este compus din : presedinte, vicepresedinte si secretar.Presedintele ,iar in lipsa acestuia , vicepresedintele reprezinta asociatia.

  Art.15. Atributiile Consilului Director sunt urmatoarele:

-eleborarea programului de activitate anuala,

-coordoneaza activitatea asociatiei pentru realizarea scopului propus,

-intocmeste raportul annual asupra activitatii proprii,in vederea prezentarii acestuia adunarii generale,

-intocmeste bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli,

-administreaza bunurile mobile, immobile si fondurile banesti ale asociatiei,

-angajaza personal pe baza de conventie civila

-incheie contracte, conventii si protocoale necesare atingerii scopului asociatiei,

-face propuneri cu privire la primirea sau excluderea de membrii,

-conduce activitatea asociatiei intre doua Adunari generale,

-stabileste normele de repartizare si membrii cu drept de vot,

-alege din randul membrilor presedintele prin vot secret,

-convoaca sesiunile ordinare si extraordinare ale Adunarii generale,

-aproba schema de organizare si statutul de functionare pentru personalul salariat al asociatiei,

-aproba si modificarea regulamentului de organizare si functionare al asociatiei,

-propune cuantumul cotizatiei pe care il supune aprobarii Adunarii Generale.

Consiliul Director este format din 3 membri, personae alese prin vot secret pe o perioada de 4 ani si se intruneste o data pe semestru sau ori de cate ori este nevoie.

  Art.16.  Cenzorul este ales de catre Adunatrea Generala.

  Art.17.  Atributiile cenzorului sunt urmatoarele:

-controleaza annual activitatea financiara a asociatiei,

Capitolul V – Drepturile si obligatiile membrilor

Art.18. Membru al asociatiei poate fi orice persoana fizica care are calitatea de parinte al unui copil care urmeaza cursurile gradinitei, parinti care au copii inscrisi la alte gradinite, dar adera la acesta asociatie sau alte personae care sunt de accord cu statutul asociatiei si platesc cotizatia stabilita de adunarea Generala a Asociatiei, care si-a esprimat in mod liber vointa de a face parte din asociatie si care particita active la realizarea obiectivului de activitate al asociatiei. Membrii semnatari ai actului constitutive al asociatiei sunt membrii fondatoei.

      Asociatia poate primi si membrii de onoare la propunerea si cu acordul exprimat in Adunarea Generala. Primirea acestor membrii se va face de catre Adunarea Generala cu majoritatea de 3/5. Primirea de noi membrii se face pe baza de cerere scrisa, adresata consiliului director si este aprobata de Adunarea Generala.

  Art.19.Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

sa participle la lucrarile Adunarii Generale a asociatiei cu drept de vot pentru adoptarea tuturor hotararilor,

sa alege sis a fie alesi in oricare dintre organelle de conducere ale asociatiei in conditiile prezentului statut,

sa participle la dezbateri, la intocmirea documentelor si materialelor asociatiei,

sa participle la manifestarile organizate de asociatie,

sa primeasca informatii de care dispune asociatia referitoare la problemele specific obiectului de activitate,

sa ia cunostinta despre continutul declaratiilor, comunicatelor recomandarilor, hotararilor si a altor acte adoptate in lipsa lor,

dreptul de a controla activitatile asociatiei.

  Art.20. Membrii Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:

sa promoveze obiectivele asociatiei si sa militeze  pentru indeplinirea scopului pentru care a fist infiintata asociatia,

sa respecte normele de etica si tinuta morala in relatie cu ceilalti membrii,

sa participle active la actiunile organizate de asociatie,

sa militeze pentru cresterea prestigiului asociatiei si al membrilor acesteia,

sa respecte prevederile statutului si hotararile Adunarii Generale,

sa achite la timp cotizatia de membru sis a sustina material asociatia, inclusive prin gasirea se sponsori-sa se abtina de la a desfasura activitati ce contravin scopului si obiectivelor asociatiei.

  Art.21. Calitatea de membru al asociatiei inceteaza:

A.La cerere

Incetarea calitatii de membru din initiative propie se va face , in mod obligatoriu, cu o notificare prealabila de 15 zile inainte de anuntarea publica a acestei hotarari, in caz contrar, urmand a suporta daunele material si morale aduse asociatiei.

B.Prin decesul persoanei fizice

C.Prin excluderea pentru:

-nerespectarea obligatiilor ce revin potrivit statutului

Excluderea se hotaraste de catre Adunarea Generala cu majoritae de 2/3 din voturi exprimate.

-Consiliul Director al asociatiei poate hotari suspendarea calitatii de membru pana la prima Adunare generala , in care sunt intrunite prevederile de la punctual c

In cazul de excludere, membrul exclus nu are dreptul la restituirea aportului adus la patrimonial asociatiei.

Capitolul VI – Dispozitii finale

Art.22. Asociatia poate solicita radierea din registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei in cazul in care nu mai pote sa-si indeplineasca scopul propus in statut.

  Art.23. Dizolvarea si lichidarea se efectueaza conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile ulterioare.Bunurile rezultate in urma lichidarii vor fi transmise catre persoanele juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemanator.

  Art.24. Prevederile prezentului statut se completeaza de drept cu cele ale O.G. nr. 26/2000, cu modificarile ulterioare.

Prezentul act constitutive s-a redactat,dactilografiat si dat cata certa in 6 exemplare la sediul avocatului BILIDARU MIHAELA din Brasov, str. Iului Maniu nr. 23, judetul Brasov.

MEMBRII FONDATORI:

SMICHISE FLORENTA    

COMAN CARMEN-GABRIELA

LAZAR ALEXANDRA- MARIA

PETER MARCELA

RADU LARISA ELENA